Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Firma Reklamowa GRAFICOM
Kopernika 5, 34-600 Limanowa
e-mail: reklama@graficom.limanowa.pl

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku ze składanymi zleceniami, ofertami, kalkulacjami lub zapytaniami handlowymi.

Do realizacji umowy niezbędne jest podanie pełnych danych rejestracyjnych podmiotu zamawiającego w celu realizacji zamówienia oraz w celach podatkowych. Brak zgody na przetwarzanie w/w danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto kontrahent może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Firmę Reklamową GRAFICOM 

Kontrahent może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Administratora udostępnić swoje dane osobowe innym kontrahentom np. w celu realizacji wysyłki.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

Każdy kontrahent ma prawo do:
– dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
– poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
– usunięcia danych.
– jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.